APEL WÓJTA GMINY KONOPNICA


W związku z bardzo częstymi awariami pomp na przepompowni ścieków w Stasinie obciążonych zanieczyszczeniami, które nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacyjnej, Wójt Gminy Konopnica apeluje do mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej o nie wrzucanie do toalet oraz studzienek kanalizacyjnych takich przedmiotów jak: sznurki, mopy, pampersy i inne przedmioty higieny osobistej, itp. Ciągłe awarie, naprawy pomp oraz wymiana części powodują wzrost kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej, a co za tym idzie wzrost opłat dla mieszkańców. W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom o prawidłowym składzie ścieków płynących w kanalizacji.

Zgodnie z art. 2 pkt 8a) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747, ścieki to „wody zużyte w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze".

Z kolei art. 9 pkt 2 ppkt 1 i 2 ściśle określają rodzaj substancji, których wprowadzanie do kanalizacji jest zabronione: 2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym; 2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów,mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych. Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej, ponieważ nieodpowiedni skład ścieków wpływa na stan sieci kanalizacyjnej i utrudnia jej konserwację.


  Wójt Gminy Konopnica
Mirosław Żydek 


Data opublikowania: 09:56, 12 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności