Apel do posiadaczy psów

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze skargami mieszkańców wpływającymi do Urzędu Gminy Konopnica dotyczącymi psów wałęsających się poza posesjami bez opieki właścicieli, informujemy, że na podstawie art.10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Przypominamy także, że każdy posiadacz czworonoga ponosi  pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody materialne i niematerialne. Co wprost reguluje Kodeks Cywilnym, w  art. 431. § 1.Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.” Właściciel niedopilnowanego zwierzęcia musi liczyć się z poniesieniem kary, a także koniecznością naprawienia lub wynagrodzenia szkody. Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje m.in. Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Konopnica, zwracamy się z prośbą o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa.

Informujemy, że w przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. 

 

Data opublikowania: 14:27, 21 września 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności