LIX (59) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 26 kwietnia 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się LIX (59) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII (58) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 11 marca 2024 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia Partnerskiego BYSTRZYCA”.
6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
7. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XLIV/260/2022 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konopnica na lata 2022-2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Konopnica na rok 2024” w zakresie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym za usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 08:00, 19 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności