XLIV (44) Sesja Rady Gminy Konopnica

Informujemy że, 30 listopada 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XLIV (44) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 28 października 2022 r.
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konopnica na lata 2022 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Konopnica.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz dzienną opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Konopnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu, polegającej na prawie dostępu do doziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej oraz napowietrznej telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej w celu ich budowy, konserwacji, przeglądu, naprawy bądźwymiany na działce nr 39/1 w miejscowości Szerokie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 13. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:30, 23 listopada 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności