XXXIII (33) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXXIII (33) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII (32) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 29 października 2021 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
12.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
12.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej.
12.3. Przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej.
12.4. Przedstawienie ewentualnych zmian do projektu uchwały budżetowej.
12.5 Dyskusja nad projektem budżetu.
12.6 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
13. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

 

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:00, 6 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności