XX (20) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że,   20 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XX (20) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji (30 października 2020 r.) .
 4. Pytania i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Konopnica na rok 2021 .
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XLVII/288/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis .
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Konopnica i gminami ościennymi powierzających częściową realizację zadań oraz przejmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .
 11. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 10:00, 13 listopada 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności