IV (4) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 10:00  w świetlicy wiejskiej Marynin 3 (były budynek policji) odbędzie się IV (4) sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (z 8 lutego 2019 roku)
5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach z działalności Policji na terenie Gminy Konopnica w 2018 roku.
6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z działalności Straży Pożarnej na terenie Gminy Konopnica w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konopnica w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Konopnica.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Motyczu.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
15. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 12:58, 25 marca 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności