XXII (22) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że,   26 lutego 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXII (22) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji ( 21.12.2020 r.)
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopnica Nr XLV/247/2018 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door Gminy Konopnica”
15. Przyjęcie planów pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2021 rok.
16.Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Konopnica w sprawie utworzenia zespołu ratownictwa medycznego w gminie Konopnica.
17. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 12:00, 19 lutego 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności